Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Οι παρακάτω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ισχύουν και καλύπτουν την χρήση του διαδικτυακού τόπου της AppGene (www.appgene.net), από κάθε χρήστη, σε κάθε μέσο μετάδοσής της (ηλεκτρονικού υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου, tablet ή οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας) και σε κάθε μορφή μετάδοσης του περιεχομένου της (website, application κ.α.).

Η AppGene (www.appgene.net), αποτελεί έναν δικτυακό τόπο παροχής υπηρεσιών δημιουργίας ιστοσελίδων (website), εξειδικευμένων ηλεκτρονικών εφαρμογών (web & mobile app), κατασκευής ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop), βελτιστοποίησης ιστοσελίδας (seo) και ηλεκτρονικού μάρκετινγκ (digital marketing). Για τις αναφερόμενες υπηρεσίες, η AppGene διατηρεί το δικαίωμα να δραστηριοποιείται μέσω ιστοσελίδας (website), ηλεκτρονικής εφαρμογής (web ή mobile application) και μέσω κάθε άλλου πρόσφορου μέσου επιλογής της.

Η AppGene και η ονομασία ιστοτόπου (domain name) www.appgene.net, αποτελούν ιδιοκτησία της Επιχείρησης με την επωνυμία «APPGENE-ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΣΙΜΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βελερεφόντου, αριθμ. 14, με Α.Φ.Μ.: 101449732, Δ.Ο.Υ.: Ά Αθηνών, τηλ. 211 7701776, e-mail: info@appgene.net, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Σίμων Συλαΐδη του Νικολάου, κάτοικο Αθηνών, ο οποίος τη διαχειρίζεται νομίμως.

Η χρήση της ιστοσελίδας της «APPGENE-ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΣΙΜΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ» (στο εξής «η εταιρεία») και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης που επισκέπτεται, περιηγείται και χρησιμοποιεί με κάθε τρόπο την ιστοσελίδα/ηλεκτρονική εφαρμογή της εταιρείας καθώς και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται προς χρήση μέσω αυτής, τεκμαίρεται, αυτομάτως, ότι έχει λάβει πλήρη γνώση και συμφωνεί με το περιεχόμενο των όρων χρήσης που αναφέρονται κατωτέρω. Συνίσταται, επομένως, σε όλους τους επισκέπτες/χρήστες των διαδικτυακών τόπων και υπηρεσιών της εταιρείας να μελετήσουν και να βεβαιωθούν ότι κατανοήσουν πλήρως τους όρους χρήσης της. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους αναφερόμενους όρους χρήσης, οφείλει με δική του ευθύνη, να εξέλθει από τον διαδικτυακό τόπο/ηλεκτρονική εφαρμογή της εταιρείας και να απόσχει εν γένει από κάθε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

Οι αναφερόμενοι οροί και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας/mobile application της εταιρείας, και οι πιθανές τροποποιήσεις τους, διέπονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Σε περίπτωση αντίθεσης που προκύψει από τροποποίηση των ανωτέρω νομικών πλαισίων, οι Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης που επηρεάζονται θα τροποποιούνται αντιστοίχως, ενώ το σύνολο του κειμένου των όρων/προϋποθέσεων θα παραμένει ως έχει.

Η AppGene διατηρεί εις ολόκληρον και σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα μονομερούς μεταβολής των όρων χρήσης και των προϋποθέσεων αυτής, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών αυτής. Η εταιρεία υποχρεούται να παρέχει ενημέρωση σχετική με κάθε αλλαγή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης, μέσω της ηλεκτρονικής ανανέωσης της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης των όρων χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της εταιρείας θεωρείται αυτομάτως ότι συμφωνούν με τους νέους όρους και προϋποθέσεις χρήσης που έχει θέσει η εταιρεία. Για το λόγο αυτό, συνίσταται στους χρήστες/επισκέπτες των υπηρεσιών και του περιεχομένου της εταιρείας να επισκέπτονται, να διαβάζουν και να ελέγχουν, ανά τακτά διαστήματα, αν συμφωνούν με τους όρους χρήσης προκειμένου να προχωρούν στις αντίστοιχες ενέργειες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η AppGene δεσμεύεται ότι παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας/mobile εφαρμογής της, πληροφορίες οι οποίες είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις, βρίσκονται σε άμεσο συσχετισμό με την ταυτότητα, τη λειτουργία και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, και προβάλλονται στον διαδικτυακό της τόπο. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα, δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα που τυχόν εμφανισθούν κατά την κοινή χρήση. Επιπλέον, όσον αφορά τις εκ σφάλματος καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διόρθωση αυτών.

Η AppGene φέρει την ευθύνη συνεχούς ελέγχου της ποιότητας παροχής των πληροφοριών και των υπηρεσιών που προβάλλονται και παρέχονται μέσω του δικτυακού της τόπου. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία δεν φέρει την αποκλειστική ευθύνη προφύλαξης των χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας/mobile application από κάθε είδους σφάλματα και ιούς που οφείλονται σε παρεμβάσεις τρίτων. Επιπλέον, δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ., που προκύπτει είτε από τη χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download), την πλοήγηση σε αυτή́ & τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή, είτε από γενική αλλοίωση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της ή από άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Επιπροσθέτως, οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας της AppGene θα πρέπει κατά την περιήγησή τους στο διαδίκτυο, ήτοι και κατά την περιήγησή τους στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο ασφαλείας από τυχόν κινδύνους που παρουσιάζονται κατά την κοινή χρήση του διαδικτύου (π.χ. να προστατεύουν την περιήγησή τους με πρόγραμμα προφύλαξης από ιούς).

Η χρήση που τελούν οι επισκέπτες της AppGene, θα πρέπει να ακολουθεί και να σέβεται τις προσταγές των κανόνων και των διατάξεων του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και κάθε σχετικής με τη χρήση ιστοσελίδων/εφαρμογών νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει σε κάθε να απόσχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική δραστηριότητα κατά τη χρήση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας ή/και σε σχέση με αυτόν.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της AppGene, ήτοι το περιεχόμενο της παρούσης ιστοσελίδας (εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα, υπηρεσίες, προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα κλπ.) καθώς και των παρεχόμενων, από αυτήν, υπηρεσιών προς τους χρήστες αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και ανήκει στην σφαίρα δικαιωμάτων χρήσης της AppGene και προστατεύονται από τους κανόνες του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, ενώ ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στην εταιρεία ή στον εκάστοτε πνευματικό δημιουργό τους.

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται κάθε είδους αντιγραφή, αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, παραγωγή νέων εργασιών με βάση το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου καθώς και η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των παραπάνω δεδομένων και υπηρεσιών. Ο σχεδιασμός ειδικών ονομάτων, εικόνων, λογοτύπων, διακριτικών γνωρισμάτων καθώς και η χρήση κάθε άλλου είδους που αποτελεί προϊόν των στοιχείων και των υπηρεσιών που παράγονται και αξιοποιούνται για την εξυπηρέτηση και την προώθηση της λειτουργίας της AppGene, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία αυτής. Η παροχή και η εμφάνιση των δεδομένων και υπηρεσιών προς τρίτους, δεν συνίσταται ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος καθολικής χρήσης τους, δεδομένου ότι προστατεύονται από τις διατάξεις περί εμπορικών σημάτων. Οι παραπάνω δραστηριότητες (μεμονωμένα ή συγκεντρωτικά) μπορεί να επιτρέπονται μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση (άδεια) της εταιρείας.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Κατά την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της AppGene, οι χρήστες/επισκέπτες/πελάτες οφείλουν, συμφωνούν και αναλαμβάνουν να πράττουν κάθε δραστηριότητα σχετική με την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της εταιρείας, με γνώμονα τους κανόνες που προβλέπονται εκ του νόμου, την καλή πίστη και τις αρχές των συναλλακτικών ηθών. Απαγορεύεται η με οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.appgene.net, η οποία αποσκοπεί στην αποστολή, δημοσίευση, προώθηση ή μετάδοση μέσω e-mail με κάθε άλλο τρόπο, περιεχομένου που είναι παράνομο και προσβλητικό, φέρει βλαβερές συνέπειες για τους παραλήπτες, αποτελεί απειλή, ενόχληση, συκοφάντηση ή δυσφήμιση κατά της AppGene και κατά παντός τρίτου (εταιρείας, οργανισμού ή προσώπου), ενσωματώνει ρατσιστικό περιεχόμενο καθώς και με κάθε τρόπο μπορεί να παραβιάσει τους κανόνες περί απορρήτου πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου. Ακολούθως, απαγορεύεται γενικώς κάθε δραστηριότητα/χρήση που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. Ακόμη, απαγορεύεται ρητώς η αποστολή, δημοσίευση, προώθηση ή μετάδοση μέσω e-mail με κάθε άλλο τρόπο, καταστρατήγηση περιεχομένου που υπάγεται στις διατάξεις του νόμου που σχετίζονται με τα δικαιώματα περί ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού μυστικού, πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων τρίτων κάθε είδους. Άλλως και όλως επικουρικώς, Απαγορεύεται η με ή χωρίς βούληση μετάδοση και μεταφορά δεδομένων που παραβιάζουν τους κανόνες που επιβάλλονται από την ισχύουσα ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και των διατάξεων αυτής ή δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και τέλος οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών καθώς και κάθε άλλου δικαιώματος που ανήκει στην αποκλειστική εξουσία οιουσδήποτε τρίτου προσώπου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με τον παρόν κανονισμό όρων και προϋποθέσεων χρήσης της ιστοσελίδας της www.appgene.net, παρέχεται στον επισκέπτη/χρήστη ένα περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης χρήσης και παρουσίασης του περιεχομένου και των υπηρεσιών της εταιρείας. Το εν λόγω δικαίωμα, επιτρέπει στον χρήστη την ελεύθερη χρήση του για προσωπικούς σκοπούς στο βαθμό που δεν βάλλεται ο παρόν κανονισμός καθώς και η εκάστοτε ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνής νομοθεσία. Εν προκειμένω, το περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης (άδεια), χρήσης και παρουσίασης του περιεχομένου της AppGene αποτελεί ένα αμεταβίβαστο, προσωπικό και μη αποκλειστικό περιορισμένο δικαίωμα, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί μεταβίβαση των στοιχείων και των τίτλων της ιστοσελίδας ή/και της εταιρείας. Η AppGene διατηρεί όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν βάσει των νόμων περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τα οποία δεν παραχωρούνται στον χρήστη/επισκέπτη, εκτός και αν υπάρξει αντίθετη συμφωνία μεταξύ του χρήστη/επισκέπτη και της εταιρείας. Όλα τα στοιχεία και δεδομένα που προκύπτουν/παρουσιάζονται από την παρούσα ιστοσελίδα καθώς και από τις υπηρεσίες της εταιρείας περιορίζονται. Πιο συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται (α) η χρήση ή η αναπαράσταση δυνατοτήτων του λογισμικού ξεχωριστά, (β) η δημοσίευση, αντιγραφή, μίσθωση, εκμίσθωση ή δανεισμός του λογισμικού, (γ) η μεταβίβαση του λογισμικού (εκτός εάν επιτρέπεται από την παρούσα σύμβαση), (δ) η παράβλεψη τυχόν τεχνικών περιορισμών ή περιορισμών του λογισμικού, (ε) η αποσυμπίληση, ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα ή ανακατασκευή του αντικειμενικού κώδικα ή προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση καθώς και (στ) κάθε άλλη τροποποίηση των στοιχείων και δεδομένων της ιστοσελίδας/mobile application. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες υποχρεούνται να διατηρούν κάθε στοιχείο ή αντίγραφο που παραχωρείται/παρουσιάζεται από την εταιρεία στην μορφή την οποία αυτό παρέχεται και να σέβεται κάθε στοιχείο που σχετίζεται με τα πνευματικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα της εταιρείας. Τέλος, απαγορεύεται ρητώς η διενέργεια οιασδήποτε πράξης η οποία αποσκοπεί στην αξιοποίηση των στοιχείων, του περιεχομένου και των υπηρεσιών της εταιρίας, για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό που αντίκειται στη συμφωνηθείσα με την εταιρεία χρήση.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Μοναδικός μας στόχος είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών/πελατών μας μέσω μιας μοναδικής προσωποποιημένης εμπειρίας. Με γνώμονα το να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον φιλικής και απλής χρήσης, φροντίζουμε να παρέχουμε και να διατηρούμε την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας στο επίπεδο που σας αρμόζει. Προκειμένου να επιτύχουμε το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και να σας παρέχουμε τα υψηλά επίπεδα προσωποποιημένης εξυπηρέτησης που επιθυμούμε, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση κάποιων βασικών σας πληροφοριών. Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, μας εμπιστεύεστε κάποια από τα στοιχεία σας που σχετίζονται άμεσα με την παροχή των υπηρεσιών μας. Αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος ευθύνη και εργαζόμαστε σκληρά για να προστατεύσουμε τα στοιχεία σας και να έχετε εσείς τον έλεγχο.

Με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας www.appgene.net, σεβόμαστε το προσωπικό σας απόρρητο. Οφείλουμε να σας αναφέρουμε συνοπτικά τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που συγκεντρώνουμε, τον τρόπο αξιοποίησης τους καθώς και πληροφορίες σχετικές με τις ενέργειες που μπορείτε να προβείτε αν κάποια στιγμή μελλοντικά δεν επιθυμείτε τη συλλογή ή περεταίρω επεξεργασία των πληροφοριών και των στοιχείων που συλλέγουμε κατά την επίσκεψη/χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά αποκλειστικά μόνο στα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών που παρέχονται προς την παρούσα ιστοσελίδα από τους χρήστες.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατά την επίσκεψη στην παρούσα ιστοσελίδα ή την mobile εφαρμογή της εταιρείας μπορεί να σας ζητηθεί η παροχή ορισμένων δεδομένων σχετικών με εσάς. Ως Προσωπικά δεδομένα ορίζονται όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες εκείνες οι οποίες συνιστούν στον προσδιορισμό της ταυτότητας του χρήστη/επισκέπτη. Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στις υπηρεσίες μας, τις οποίες χρησιμοποιούμε για ενέργειες, όπως η βελτίωση της μορφής και τη δομής των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Ο προσδιορισμός αυτός μπορεί να γίνεται άμεσα ή έμμεσα.

Άμεσος προσδιορισμός μπορεί να γίνει εκούσια, απευθείας από εσάς με πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς οι ίδιοι μέσω της εγγραφής σας στις παροχές της εταιρείας. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι πληροφορίες και στοιχεία όπως το όνομά σας, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και ο αριθμός του τηλεφώνου σας. Στόχος συγκέντρωσης των ανωτέρω πληροφοριών είναι η παροχή ύψιστων υπηρεσιών επικοινωνίας προς τους χρήστες/επισκέπτες. Παρέχεται, έτσι, η δυνατότητα ορθής και συγκεκριμένης επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών και της εταιρίας, η παροχή προσωποποιημένων απαντήσεων στα ερωτήματα που τίθενται και η βέλτιστη εξυπηρέτηση στο επίπεδο της παροχής των υπηρεσιών μας.

Έμμεσος προσδιορισμός του χρήστη μπορεί να γίνει μέσω πληροφοριών που σχετίζονται με τα ανωτέρω στοιχεία, όπως είναι ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης της συσκευής, όπως η IP του χρήστη, ο browser που χρησιμοποιείται, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας, η ημερομηνία και η ώρα κάθε κλήσης προς τους server μας, το από πού ήρθατε στο site μας (referrer) και άλλα παρεμφερή στοιχεία. Τα παραπάνω στοιχεία δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν, επακριβώς, τον χρήστη/επισκέπτη είναι, όμως, απαραίτητα για την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των server μας, τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας, αλλά και την παροχή πληροφοριών στις αρχές σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων. Ακόμη, ο έμμεσος προσδιορισμός του χρήστη συνιστά στη μέτρηση του ποσοστού επισκεψιμότητας της www.appgene.net, στον καθορισμό των απαιτήσεων και επιθυμιών των χρηστών και στη γενικότερη βελτιστοποίηση των συναλλαγών με την επιχείρηση.

Η εταιρία και το www.appgene.net, δεσμεύεται στη λήψη όλων των τεχνικών μέτρων για να διασφαλίζεται η ύψιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την μετάδοση, διαχείριση και αποθήκευσή τους, η φύση του διαδικτύου όμως είναι τέτοια που τίποτα δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη προστασία. Βεβαιώνεται ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρεία εργαζόμενοι και συνεργάτες, αποκλειστικά για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Για την απλή χρήση του www.appgene.net, δεν είναι απαραίτητη η επακριβής ταυτοποίηση των χρηστών/επισκεπτών. Η ταυτοποίηση των χρηστών γίνεται μόνο μετά από δική τους πρωτοβουλία όταν επιθυμούν την επικοινωνία μαζί μας, την εγγραφή στην ιστοσελίδα μας, την χρήση των υπηρεσιών μας καθώς και την αποστολή σε εμάς e-mail για την παροχή πληροφοριών. Η καταχώριση των στοιχείων του χρήστη/επισκέπτη κατά τη διενέργεια των ανωτέρω, συνεπάγεται τη συναίνεσή του στη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών του στοιχειών, βάσει των Όρων της παρούσας πολιτικής Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων, η οποία τεκμαίρεται ότι έχει δοθεί με τη χρήση της παρούσης όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3471/2006 και ισχύει. Πιο συγκεκριμένα η εταιρία κατοχυρώνει το δικαίωμα να διατηρεί σε ασφαλές αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών που θα συλλέγονται με τα ανωτέρω αναφερόμενα μέσα, με στόχο την ασφαλή και προσωποποιημένη εμπειρία του χρήστη/επισκέπτη στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές, στην εξυπηρέτηση του, στην υποστήριξη και ενίσχυση της συναλλακτικής σχέσης μεταξύ του χρήστη και της AppGene, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους, καθώς και για την γενικότερη προώθηση των συμφερόντων και υπηρεσιών της AppGene κατόπιν ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης του χρήστη.

ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τα στοιχεία και δεδομένα που παραχωρούνται απευθείας στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες της AppGene (ιστότοπος/mobile εφαρμογή) μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορεί να προέρχονται από στοιχεία που καταχωρεί ο ίδιος ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης κατά την εγγραφή του, από στοιχεία που παραχωρούνται και καταχωρούνται όταν οι πελάτες μας ζητούν την παροχή πληροφοριών ή υπηρεσιών, μέσω τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και από τα στοιχεία που παραχωρούνται λόγω σύνδεσης μέσω τρίτου παρόχου (εφαρμογές ios, android, Facebook, Instagram, Google). Τα απαραίτητα στοιχεία για επικοινωνία με την εταιρεία είναι το ονοματεπώνυμο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη/επισκέπτη. Η εταιρεία φροντίζει για την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών και μπορεί να τα παραχωρήσει προς τρίτους μόνο μετά από προηγούμενη συναίνεση του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και πάντοτε κάτω από τις εκ του νόμου ή εκ δικαστικής αποφάσεως προϋποθέσεις, είναι πιθανή η συγκέντρωση, διατήρηση, χρήση και παραχώρηση των προσωπικών δεδομένων του χρήση/επισκέπτη/πελάτη, τα οποία έχουν συλλεχθεί κατά την επίσκεψη στο www.appgene.net χωρίς την προηγούμενη του συναίνεση.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις χρήσης της παρούσης, ρυθμίζουν απόλυτα το δικαίωμα χρήσης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση της παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τους χρήστες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πολιτική απορρήτου εκτός και έχει ειδικά παρασχεθεί άδεια διαφορετικής χρήσης από τον χρήστη/επισκέπτη/πελάτη. Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγουμε ούτε χρησιμοποιούμε δεδομένα που δεν είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία της εταιρίας, της βελτιστοποίησης της εμπειρίας του χρήστη, της δημιουργίας νέων υπηρεσιών και κάθε άλλης διεργασίας που αποσκοπεί στην καλυτέρευση του περιβάλλοντος χρήσης/επίσκεψης. Σε περίπτωση μετατροπής/ αλλαγής της χρήσης των προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούμε ήδη με τη συγκατάθεσή σας, θα ενημερώνεστε εκ των προτέρων μέσω της παρούσης προκειμένου να βεβαιώνεται η άδεια χρήσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την επικοινωνία σας με την www.appgene.net, αποθηκεύονται τα στοιχεία και δεδομένα που μας παρέχετε για μελλοντική χρήση, ως ανωτέρω αναφέρθηκε. Η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη εταιρία, καθώς και κάθε άλλος τρόπος επικοινωνίας θεωρείται ως συναίνεση χρήσης των στοιχείων σας για την εγγραφή στο Newsletter της εταιρείας. Μας επιτρέπεται να σας αποστέλλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την προώθηση των λειτουργιών και των υπηρεσιών της εταιρείας που ενδέχεται να σας απασχολούν. Ακόμη, σας παρέχεται το δικαίωμα επιλογής του τύπου ειδοποιήσεων/επικοινωνίας που επιθυμείτε να λαμβάνετε από εμάς μέσω των οδηγιών που θα παρέχονται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λαμβάνετε. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να επιλέξετε τη διαγραφή σας από την αναφερόμενη στο παρόν υπηρεσία. Επιπροσθέτως, για τη διαφήμιση της εταιρείας θα γίνεται χρήση των δεδομένων σας, μόνο μετά από προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τα στοιχεία και τα δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες/επισκέπτες της AppGene ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για νομικούς λόγους ή για συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση, καθώς και για κάθε άλλη νομική ενέργεια που προκύπτει από την ελληνική ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία ή από εντολή εισαγγελικής παραγγελίας κατά τις αντίστοιχες νομικές διαδικασίες. Ακόμη, επιτρέπεται να γίνει χρήση των πληροφοριών σας για ανίχνευση ή διερεύνηση εγκλήματος κατά της εταιρείας, καθώς και κάθε απάτης, απώλειας ή κατάχρησης των συστημάτων και των υπηρεσιών μας, προς προστασία τόσο των συμφερόντων της εταιρείας όσο και των συμφερόντων των χρηστών/επισκεπτών μας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου διατηρεί την ισχύ της για όλα τα μέσα προβολής της εταιρείας (δικτυακός τόπος/mobile εφαρμογή κ.α.) και ιδιαίτερα μέσω της www.appgene.net.

Σε περίπτωση διόδευσης/ανακατεύθυνσης των χρηστών της ιστοσελίδας της AppGene σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η AppGene δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία διατελούν ως ένα βιομηχανικό πρότυπο και είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία των περισσότερων web τοποθεσιών. Η χρήση τους γίνεται, κυρίως, για συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, επίσκεψης και παραμονής ενός χρήστη σε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα/mobile εφαρμογή, καθώς και την βέλτιστη εμπειρία χρήσης. Η χρήση των cookies επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών από την AppGene που δε θα ήταν δυνατό να παρασχεθούν χωρίς αυτά. Τα cookies, μεταφέρονται από τον ηλεκτρονικό διακομιστή (www.appgene.net) στον σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή/tablet/mobile συσκευής του χρήστη που επισκέπτεται την συγκεκριμένη ιστοσελίδα/mobile εφαρμογή, προκειμένου να συγκεντρωθούν και να τηρηθούν τα στατιστικά στοιχεία που βοηθούν στην παροχή μιας ιδανικής, προσωποποιημένης εμπειρίας. Κατά την επόμενη επίσκεψη στον ιστότοπο ή την mobile εφαρμογή της εταιρείας, τα cookies θα επιτρέπουν την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείται, αποθηκεύουν κάποιες προτιμήσεις του καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που είναι απαραίτητη για την καλυτέρευση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών της εταιρείας. Τα cookies είναι απαραίτητα για την καλύτερη λειτουργία του συστήματός μας, και η απόρριψή τους ενδέχεται να έχει ως συνέπεια την δυσχέρανση προβολής και παροχής συγκεκριμένων δυνατοτήτων και υπηρεσιών. Τα cookies χρησιμοποιούνται προκειμένου να προβάλουμε με ορθό τρόπο το διαφημιστικό περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει καθώς και τις υπηρεσίες που ταιριάζουν καλύτερα στις δικές σας προτιμήσεις και ανάγκες. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για αποθήκευση στοιχείων προσωποποίησης του χρήστη/επισκέπτη και σε καμία περίπτωση δεν ενδέχεται να βλάψουν το λειτουργικό σύστημα της πλατφόρμας πρόσβασης. Ακολούθως, τα cookies δεν επηρεάζουν τα αποθηκευμένα αρχεία του χρήστη, ενώ δυνατότητα πρόσβασης, ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής των πληροφοριών που αποθηκεύουν έχει μόνο ο ιστότοπος/ mobile εφαρμογή από τον οποίο αυτά μεταφέρθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης/επισκέπτης έχει τη δυνατότητα μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής του (chrome, firefox, safari, edge κλπ) να επιλέξει τη διαγραφή των ήδη υπαρχόντων cookies. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη είτε να επιλέξει την αυτόματη απόρριψη λήψης των cookies γενικώς από όλες τις ιστοσελίδες, είτε να επιλέγει να ενημερώνεται κάθε φορά που εισέρχεται σε μία ιστοσελίδα για τη λήψη ενός cookie και να διαλέγει εκείνη τη στιγμή αν θα επιτρέπει την λήψη ή την απόρριψη των cookies. Κάθε χρήστης/επισκέπτης/πελάτης που εισέρχεται στο δικτυακό τόπο/mobile εφαρμογή της εταιρείας, τεκμαίρεται ότι συναινεί με τη χρήση των cookies αυτής. Η AppGene, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα την πολιτική χρήσης των cookies, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/επισκέπτη. Κάθε αλλαγή που γίνεται στη παρούσα πολιτική, ισχύει από τη στιγμή δημοσίευσής της στην ιστοσελίδα/mobile εφαρμογή της AppGene.

Καθώς συνεργαζόμαστε με άλλες ιστοσελίδες για να σας προσφέρουμε την υψηλότερη δυνατή ποιότητα σε όλες μας τις υπηρεσίες, υπάρχει η πιθανότητα κατά την χρήση/επίσκεψη σας σε κάποιον ιστότοπο/mobile εφαρμογή της εταιρείας μας, να προσέξετε ότι ξένοι ιστότοποι αποθηκεύουν cookies στον υπολογιστή/tablet/mobile συσκευή σας (π.χ. youtube.com, facebook.com, twitter.com, google.com). Η εταιρεία δεν διαχειρίζεται τα cookies τρίτων μερών ή άλλων επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται και προβάλλονται μέσω των δικτυακών τόπων της εταιρείας, αφού αυτοί κατέχουν και διαχειρίζονται τα δικά τους cookies, ανεξάρτητα με τη λειτουργία των υπηρεσιών της AppGene.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στην περίπτωση αλλαγής της διοίκησης της εταιρείας, συγχώνευση, αναδιάρθρωση, πώληση, πτώχευση και εισαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης και γενικότερα σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, θα επιτρέπεται η μεταφορά δεδομένων των χρηστών στο επίπεδο που αυτό είναι απαραίτητο για τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών της παρούσας. Η μεταβίβαση αυτή θα γίνεται πάντοτε μετά από τη συμφωνία της παραλαβούσης επιχείρησης, να σεβαστεί τους νόμους περί προσωπικών δεδομένων. Ακόμη, πριν από την τέλεση οποιασδήποτε τέτοιας μεταβίβασης θα γίνεται ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών των υπηρεσιών της εταιρείας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ

Ορίζεται ότι η εταιρεία δεν θα αποθηκεύει στοιχεία και δεδομένα ατόμων ηλικίας κάτω των 16 ετών, εκτός και αν έχει παρασχεθεί προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του νόμιμου κηδεμόνα τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Σε περίπτωση που λόγω αμέλειας αποθηκευτούν τα παραπάνω δεδομένα, η εταιρεία, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση οφείλει να διαγράψει τα δεδομένα αυτά και να αποφύγει στο μέλλον οιανδήποτε παρόμοια διαδικασία.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η AppGene παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες/πελάτες της τη δυνατότητα να τροποποιήσουν, συμπληρώσουν και να διαγράψουν δεδομένα που έχουν παραχωρήσει μετά από επικοινωνία τους με την www.appgene.net. Προκειμένου να εκκινήσει η ανωτέρω διαδικασία θα πρέπει να προηγηθεί η επικοινωνία του χρήστη με την AppGene, η οποία θα προχωρήσει στην άμεση τροποποίηση των δεδομένων του επισκέπτη. Η προηγούμενη ταυτοποίηση του χρήστη είναι απαραίτητη για την επιβεβαίωση της διαδικασίας και την ασφάλεια της διατήρησης των δεδομένων. Εν προκειμένω, για την τροποποίηση των πληροφοριών σας, ή να θέσετε οποιοδήποτε ερώτημα σε σχέση με τις υπηρεσίες και την λειτουργία της εταιρίας θα πρέπει να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@appgene.net.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι πληροφορίες που προσκομίζουν οι χρήστες μέσω της ιστοσελίδας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της AppGene και των ενεργειών αυτής, διατηρούνται και προφυλάσσονται από την εταιρεία μέσω της λήψης όλων των σύγχρονων τεχνολογικά μέσων προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία και τα δεδομένα των χρηστών προστατεύονται από κάθε διαδικασία που δεν ακολουθεί τη συνήθη λειτουργία της εταιρείας, ήτοι από κάθε μη ειδικώς επιτρεπόμενη πρόσβαση, παρέμβαση, κακόβουλη τροποποίηση, απώλεια, κλοπή, αλλαγή ή καταστροφή. Η εταιρεία, επιτρέπεται να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που της παρέχονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). ως έχει αναφερθεί ανωτέρω, παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα και στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών μόνο στο προσωπικό και στους άμεσους συνεργάτες της οι οποίοι απαιτείται και επιτρέπεται να έχουν τέτοιου είδους πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες για την τέλεση των σκοπών της εταιρείας. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο. Σε κάθε περίπτωση, οι δράσεις της εταιρείας τηρούν και θα τηρούν την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσίας όπως αυτή ισχύει.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ).

Τα δικαιώματα των χρηστών/επισκεπτών της www.appgene.net, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679, σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αναπτύσσονται και ισχύουν ως εξής:

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Η συγκατάθεση των χρηστών/επισκεπτών της AppGene, μπορεί να αποσυρθεί καθ’ ην στιγμήν επιθυμεί.

Δικαίωμα διόρθωσης: Τα στοιχεία σας διατηρούνται και φυλάσσονται όπως έχουν παραχωρηθεί από εσάς. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα ανακριβή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.

Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας σε περίπτωση όπου θεωρείται ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι παράνομη, αιτείστε την αποφυγή επεξεργασίας των δεδομένων σας αντί της διαγραφής τους, χρειάζεστε τα προσωπικά σας δεδομένα για νομικούς σκοπούς σε περίοδο που εμείς δεν τα χρειαζόμαστε πλέον, έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία που υφίστανται από εμάς και τους συνεργάτες μας.

Δικαίωμα πρόσβασης: Αν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται εκ μέρους μας. Έχετε τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να σας ενημερώσουμε για τα προσωπικά σας δεδομένα που κατέχουμε ή ελέγχουμε, τον τρόπο συλλογής τους καθώς και να λάβετε σχετικό αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων. Στην ανωτέρω περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα αντίστοιχης χρέωσής σας για την παραχώρηση του αντιγράφου.

Δικαίωμα φορητότητας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε στο βαθμό που αυτό είναι τεχνολογικά εφικτό, σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας που θα μας υποδείξετε.

Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας για μελλοντική χρήση. Θα σταματήσει οποιαδήποτε μελλοντική χρήση των δεδομένων από εμάς ή από τρίτους συνεργάτες μας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η επεξεργασία δε βασίζεται σε δική σας συναίνεση αλλά σε δική μας πρωτοβουλία. Αυτό θα συμβεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποτελεί επιτακτική νόμιμη ανάγκη προς υπεράσπισην των γενικότερων συμφερόντων μας για επεξεργασία και στήριξη τυχόν νομικών μας αξιώσεων. Μπορείτε, ακολούθως, να ζητήσετε την παύση της επεξεργασίας και την εν μέρει διαγραφή των δεδομένων σας από εμάς. Είμαστε υποχρεωμένοι να παύσουμε την επεξεργασία αν δεν υφίστανται άλλοι νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Σε κάθε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης της www.appgene.net θεωρεί ότι η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί από την εταιρεία γίνεται κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας μπορεί να υποβάλλει καταγγελία στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα όπου ζει ή στην οποία παρουσιάστηκε η προβαλλόμενη παράβαση.

Χρονική περίοδος: Μετά από σχετικό αίτημα του χρήστη, η εταιρεία χρειάζεται τουλάχιστον 30 ημέρες για την επεξεργασία και ικανοποίηση του αιτήματος. Το παραπάνω διάστημα μπορεί να παραταθεί, ανάλογα τη φύση του αιτήματος.

Περιορισμός της πρόσβασης: Σε περίπτωση που επιθυμείτε την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία σας και η εταιρεία βάσει νομοθετικών διατάξεων δεν μπορεί να την παρέχει, οφείλει να σας γνωστοποιήσει τον λόγο άρνησης.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχουμε την δυνατότητα να σας εντοπίσουμε στο σύστημά μας, δε θα υπάρχει η δυνατότητα να σας αντιμετωπίσουμε ως υποκείμενο δεδομένων προκειμένου να ασκήσετε τα ανωτέρω νόμιμα δικαιώματα, εκτός και αν μας παράσχετε κάποιες πρόσθετες πληροφορίες για την αναγνώρισή σας. Ακολούθως, σε περίπτωση που μας ζητήσετε να απόσχουμε από μελλοντική επικοινωνία μαζί σας, διατηρούμε τα στοιχεία που μας έχετε παραχωρήσει προκειμένου να γνωρίζουμε ότι πρέπει να απέχουμε από τέτοια δραστηριότητα.

Για κάθε ανωτέρω περίπτωση καθώς και για κάθε περεταίρω ενημέρωση σε σχέση με τα νομικά δικαιώματα των επισκεπτών/πελατών, ο χρήστης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μας και να αντιταχθεί στην χρήση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ή άλλων στοιχείων του, καθώς και για την ενημέρωση περί νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών (Newsletter) αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@appgene.net.

Σε κάθε περίπτωση εταιρεία, μέσω της παρούσης, και ως έχει αναφερθεί ανωτέρω, διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει, ενημερώνει, βελτιώνει και τροποποιεί την παρούσα πολιτική. Συστήνεται στους χρήστες του www.appgene.net, όπως επισκέπτονται την παρούσα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για κάθε πιθανή αλλαγή. Δε θα πραγματοποιείται προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, παρεπόμενη της ανανέωσης του παρόντος κανονισμού,

Η χρήση της παρούσης ιστοσελίδας ή/και της mobile εφαρμογής της AppGene, θα σημαίνει αυτόματη αποδοχή και συναίνεση στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης των υπηρεσιών της εταιρείας, όπως έχουν ανακοινωθεί και ισχύουν μέσω αυτής.